بلبل نشسته برروی درخت
آبچلیکها پرندگانی هستند آبچر با پاهای نسبتا بلند یا خیلی بلند، بالهای دراز که معمولاً نوکتیز و زاویهدار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد. پر و بال آنها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخیص آنها اهمیت زیادی دارد. بیشتر آنها مهاجرند و تابستانها را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود میگذرانند.
نظرات کاربران
UserName