رنگ کردن با قلم مو
رنگهای بنیادین یا رنگهای اصلی، سه رنگی هستند که همهٔ دیگر رنگها را با ترکیب آنها میتوان بدست آورد. این سه رنگ سرخابی، آبی دریایی و زرد هستند که به همراه سیاه و سفید میتوان همهٔ رنگهای دیگر را با ترکیب آنها بهدست آورد. به هنگام ترکیب نورها، سه نور اصلی هستند که همهٔ دیگر نورها را میتوان با ترکیب آنها بهدست آورد. این سه نور با رنگ سه رنگ بنیادین ناهمسان هستند و شامل قرمز، آبی و سبز میشوند. ترکیب این سه نور، نور سفید را بهدست میدهد و نبودن هیچیک از آنها سیاهی است.
نظرات کاربران
UserName