چتری رنگارنگ

چتر (انگلیسی:Parachute) وسیلهای است که با ایجاد پسار در محیط هواکره باعث کاستن سرعت حرکت اجسام میشود.چترها بیشتر از نایلون و بعضا از پارچه ساخته میشوند.چترها باید سرعت سقوط عمودی اجسام را دستکم ۷۵% بکاهند. بار چترها میتواند یک نفر، دو نفر، غذا، تجهیزات، موشک سوخت جامد تقویت کننده شاتل فضایی برای کاربری دوباره، کپسول فضایی و بمب باشد.کلمه پاراشوت که گاهی بجای چتر بکار میرود از دو کلمه پارا که در زبان یونان باستان به معنای مخالف و جنگجو و از کلمه شوت که در زبان فرانسوی به معنای افتادن است، تشکیل شده است.

نظرات کاربران
UserName