فرفره رنگارنگ

در دید فیزیکی، فرفره جسمی است که حول محورش با سرعت زیاد می چرخد و نسبت به محورش متقارن است یا تقارن مرکزی دارد. البته جرمش از حد مشخصی نباید کمتر باشد، در غیر این صورت خواص جالبش آشکار نمی گردد. به طور کلی علاوه بر هندسه متقارن باید سرعت و جرم متناسبی داشته باشد. اگر فرفره را روی یک سطح افقی به گردش در آورید و سپس زاویه سطح را نسبت به افق تغییر دهید، فرفره در همان راستای نخستین باقی می ماند یعنی تغییر زاویه صفحه زیرین نسبت به افق هیچ تأثیری در تغییر زاویه محور فرفره ندارد. در حول محور نخستین و به موازات افق زمین به چرخش خود ادامه می دهد به این خاصیت صلبیت یا سفتی می گویند.

نظرات کاربران
UserName