قوطیهای رنگ روغنی
رنگ روغن یکی از مواد بهکار رفته در نقاشی و همچنین نام دستهای از تکنیکهای نقاشی است که از این ماده استفاده میکنند. روغن به کار رفته در رنگ روغن با روشهای مختلف تولید میشود که رایجترین آنها، جوشاندن بذر گیاه کتان و گرفتن روغن آن است. سپس این روغن را با مواد رنگی مخلوط میکنند. رنگدانهها نیز معمولاً با پایه سرب و کادمیوم یا سنتتیک و پلیمری هستند. برای پاک کردن رنگ روغن از تینر استفاده میشود. نخستین نمونههای نقاشی رنگ روغن نقشهای بودا در غارهای بامیان (مناطق مرکزی افغانستان) است که در حدود سالهای ۶۵۰ میلادی ترسیم شده است.
نظرات کاربران
UserName