کلیدهای رنگی
کلید ابزاری است که برای گشودن قفل بکار میرود. کلید معمولاً از دو بخش تشکیل شدهاست. بخش اول بخشی است که وارد شیار قفل شده و با آن تطبیق دارد و بخش دوم، بخشی است که کاربر، آنرا به دست میگیرد. دندانهها و شیارهای هر کلید معمولاً برای باز نمودن یک قفل خاص طراحی میگردد. با این وجود، قفلهای ارزان قیمت، گاهی با کلیدهای متفاوت قابل باز شدن هستند. امروزه کلید، به عنوان جزء جدا نشدنی از زندگی روزمره مدرن محسوب شده و استفاده از آن در تمام دنیا شایع است.
نظرات کاربران
UserName