لیوان و جامهای رنگارنگ

لیوان ظرفی است غالباً استوانهای که بزرگتر از استکان یا فنجان است و برای نوشیدن مایعات بهکار میرود. جام نوعی ظرف با اندازههای مختلف است که برای نوشیدن نوشیدنی از آن استفاده میشود.

نظرات کاربران
UserName