پارچه های رنگارنگ

پارچه لایهای نرمشپذیر است که از شبکهای از نخها و یا الیاف طبیعی یا مصنوعی تشکیل شدهاست. که نوع نخها و یا الیاف و ساختار و نحوه قرار گیری انها در کنار یکدیگر ساختمان پارچه و خصوصیات فیزیکی آن را بوجود میآورد. پارچه را از روشهای بافت تاری-پودی، بافت حلقوی(کشبافی یا قلاب بافی)، روشهای بی بافت، گره زدن تولید میشود. پارچهها از نظر مواد بکار رفته انواع گوناگون دارند از جمله پنبهای(نخی)، پشمی، ابریشمی. غیره. به بخشی از بازار که پارچهفروشیها در آن قرار دارند بازار بزازها گفته میشود.

نظرات کاربران
UserName