لیوانهای رنگارنگ

لیوان ظرفی است غالباً استوانهای که بزرگتر از استکان یا فنجان است و برای نوشیدن مایعات بهکار میرود.

نظرات کاربران
UserName