بوم نقاشی
بوم پارچهٔ قاب گرفتهای است که روی آن نقاشی کنند. بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی با رنگ روغن است که جایگزین تابلوهای چوبی شد. کرباس یا پارچهٔ ویژهٔ نقاشی معمولاً بر روی یک قاب چوبی کشیده میشود و سطح آن معمولاً با بتونه پوشیده میشود. بزرگترین بوم نقاشی خاورمیانه، به طول ۲۰۰ متر در شهر بم ایران میباشد که به منظور بازگو کردن احساسات یاریرسانان به زلزلهزدگان، در قالب نقاشی دستهجمعی و نیز با حضور برخی هنرمندان و نگارگران ایرانی ایجاد شدهاست. یکی از قدیمیترین نمونههای بهجامانده از نقاشی رنگ روغن بر بوم، مربوط به نقاشی فرانسوی مریم با فرشتگان مربوط به سال ۱۴۱۰ میلادی است که اکنون در گالری Gemäldegalerie در شهر برلین آلمان نگهداری میشود. اگرچه تابلوهای چوبی در ایتالیا تا سدهٔ ۱۶ و در اروپای شمالی تا سدهٔ ۱۷ پرطرفدارترین زمینه برای نقاشی باقی ماند.
نظرات کاربران
UserName