پرده خانه
پَرده قطعهای پارچه است که برای جلوگیری ار عبور نور با کمنور کردن یک فضا استفاده میشود. پردههای دوش برای جلوگیری از گذر آب ساخته میشوند. پردهها بیشتر در درون ساختمانها و جلوی پنجرهها آویزان میشوند. به گونهای از پرده سوراخسوراخ که از پشت آن بیرون را بتوان دید پرده زنبوری میگویند.
نظرات کاربران
UserName