یک سینی فنجان و قوری
قوری ظرفی است لولهدار که برای دم کردن چای و دیگر نوشیدنیهای گیاهی به کار میرود. معمولاً قوریها یک در اصلی دارند که از بالا باز شده و از طریق این در، چای خشک یا چای کیسهای و آب جوش به قوری افزوده میشود. علاوه بر آن قوریها دارای دستهای برای در کنار و یک لوله برای ریختن چای هستند. بعضی از قوریها دارای یک سوراخ کوچک برای تنظیم فشار هوا و خروج بخار در قسمت فوقانی خود میباشند. قوریها احتمالا منشاء چینی داشته و از این کشور به سراسر جهان راه یافتهاند. در سال ۱۶۱۰، بازرگانان هلندی برای نخستین بار قوریهایی را با خود از چین به اروپا بردهاند. ولی از فراگیر شدن چای در ایران به دست کاشفالسلطنه بیش از یکصد سال نمیگذرد. 
نظرات کاربران
UserName