کتاب و شاخه ای گل روی میزک (عسلی)
کتاب مجموعهای از صفحه‎های کاغذی است که متنی روی آن‎ها نوشته شده و در یکی از طرفها به هم بسته شدهاند و مجلد است. به مجلّدکردن کتاب به اصطلاح صحافی گفته میشود. کتاب در اندازههای گوناگون وجود دارد. قطع رحلی، وزیری و جیبی از معروفترین قطعهای کتاب است. کوچکترین کتاب دنیاکه یک انجیل است در موزه کلیسای وانک اصفهان نگهداری میشود .اولین کتاب به زبان فارسی در هلند به دست یک ارمنی به زیور طبع آراسته شد. تاکنون تعریف مشخص و کاملی که بتواند مفهوم تمام انواع گوناگون کتاب را در بر بگیرد، ارائه نشدهاست. اما یکی از تعاریف معتبری که درمورد کتاب ارائه شدهاست، مربوط به سازمان یونسکو میشود؛ کتاب یک اثر چاپی صحافی شدهاست که بیشتر از ۴۹ صفحه داشته باشد و مانند نشریات، تحت یک عنوان ثابت، بهصورت دورهای منتشر نشود. تعریف دیگری که در این مورد وجود دارد، کتاب را مجموعهای از لوحهای چوبی یا عاجی یا مجموعهای از ورقهای کاغذ، پوست آهو و یا مادهای مانند آن، اعم از دستنویس یا چاپی
نظرات کاربران
UserName