حمل یک مجروح در لیبی
پس از پیروزی انقلاب مردمی لیبی چالش اصلی را باید در لیبی جستوجو کرد. جایی که پرسشهای متعددی درباره ماهیت قدرت انتقالی، درباره خطر رقابتهای قومی و قبیلهای بین بنغازی و طرابلس، درباره پذیرش یا طرد شورای انتقالی از سوی مردم پایتخت و درباره چگونگی تحقق مطالبات مردم وجود دارد. آنچه مسلم است اینکه انقلابیون بعد از در هم شکستن آخرین مقاومتهای نیروهای وفادار به قذافی و پاکسازی شهر طرابلس از آثار آن، خواهند کوشید در ادامه با توجه به چارچوب از پیش طراحی شده از سوی شورای ملی انتقالی و البته با ادامه حمایت اعلام شده ناتو و اتحادیه اروپا، مراکز قدرت در طرابلس را در اختیار بگیرند و در چارچوب زمانبندی از پیش تعیین شده، به سوی برگزاری انتخابات دمکراتیک حرکت کنند. شورای ملی انتقالی و اساسا هر دولتی که در هفتهها و ماههای آینده در لیبی حکومت کند، وامدار ناتو و غربیها به خاطر کمک اجتنابناپذیر آنها در سقوط قذافی است. از این لحاظ شاید مهمترین چالش حاکمیت موقت لیبی در روزهای آینده ایجاد تعادل میان انتظارات غربیها و مطالبات واقعی مردم لیب
نظرات کاربران
UserName