مجروحی در بیمارستان لیبی
نوع حکومت لیبی جماهیری عربی سوسیالیستی مردمی عظیم بود. حاکم اصلی این کشور معمر قذافی بود که هیچ مقام رسمی نداشت و معمولاً برادر رهبر و پیشوای انقلاب نامیده میشد. او از طریق کودتای نظامی و برکناری رژیم سلطنتی بر سر کار آمده بود. در لیبی حکومت به دو بخش تقسیم میشد: یکی بخش انقلابی که از سال ۱۹۶۹ بر سر کار آمده بود. معمر قذافی، رهبر تاریخی انقلاب در این کشور بود. او با رأی مردم انتخاب نشده بود و به همین دلیل با رأی مردم هم نمیشد او را از کار برکنار کرد. بخش دوم حکومت شامل بخش جماهیری (جمع جمهوری) که از کمیتههای مردمی تشکیل میشد.
نظرات کاربران
UserName