مبارزان و کشف آلبوم عکس قذافی
تصرف مقر قذافی در بابالعزیزیه، مخالفان و خبرنگاران را به کشفیات جالبی از کار و زندگی قذافی رساندهاست. یکی از این کشفیات آلبوم عکسهای کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکاست. خانم رایس چند بار میهمان ویژه قذافی در بابالعزیزیه و مورد علاقه دیکتاتور لیبی بودهاست. قذافی او را دختر عزیز آفریقا مینامید. خبرنگاران رسانههای مختلف به سراغ رایس رفتند تا از او در این باره سؤال کنند. اما او به هیچیک از خبرنگاران جواب نداد.
نظرات کاربران
UserName