آتش بازی و جشن مردم لیبی
باب العزيزيه، اقامتگاه سرهنگ قذافي سقوط كرد. هر چند مردم ليبي با خبر حضور انقلابيون در طرابلس، فتح ليبي را به بزم نشستند، اما خبر فتح كامل مقر اصلي رهبر ليبي بار ديگر مردم را پرچم به دست به خيابانهاي طرابلس كشاند. مخالفان در مقر سرهنگ و مردم در خيابانهاي ليبي، سرنگوني حكومت ديكتاتوري قذافي را جشن ميگيرند. برخي انقلابيون ليبي به نشانه پيروزي سر مجسمه معمر قذافي كه در مقر ويژه او قرار داشت را كندند، آن را زير پا له کردند و عكسهاي يادگاري گرفتند. خبرنگاران هم در شادي مخالفان شريك شدهاند. اسلحهخانههاي سرهنگ در مقرش غارت شده و اسناد ملي مهمي با مهر رسمي قذافي در چادر او پيدا شده است. اما با اين حال خبري از سرهنگ و خانوادهاش نيست.
نظرات کاربران
UserName