مردم لیبی در حال مشاهده اخبار
رهبر معظم انقلاب در اجلاس بیداری اسلامی خطاب به ملتهای منطقه فرمودند: هرگز به آمریکا و ناتو و به رژیمهای جنایتکاری چون انگلیس و فرانسه و ایتالیا که زمانی دراز، سرزمین شما را میان خود تقسیم و غارت کردند، اعتماد نکنید؛ به آنها سوءظن داشته باشید و لبخند آنها را باور نکنید؛ پشت این لبخندها و وعدهها، توطئه و خیانت نهفته است.
نظرات کاربران
UserName