انبوهی از مردم لیبی
با آغاز جنبش و انقلاب مردمی در لیبی، آمریکا و غرب 3 تاکتیک را در این کشور عملیاتی کرد؛ آنها در تاکتیک اول سعی کردند که تا حد ممکن جلوی خیزش مردمی را گرفته و اجازه ندهند که تحولات این کشور منجر به انقلاب شود. زمانی که آمریکا و غرب در پیادهسازی تاکتیک اول یعنی جلوگیری از وقوع انقلاب در لیبی با شکست مواجه شدند، تاکتیک دوم را آغاز کردند و بر اساس آن سعی داشتند که عملیات نظامی انقلابیون را به نحوی هدایت کنند که فقط اهداف غرب محقق شود. اگرچه آمریکا و غرب در اجرای تاکتیک دوم کمی موفق بودند، اما آنها با پیروزی انقلابیون تاکتیک سوم را پیاده خواهند کرد. امروز آمریکا و غرب قصد دارد که با تداوم حضور نظامیان خود در خاک لیبی، جای پای خود را در این کشور محکم کرد، اقدامی که پیش از این در مورد عراق و افغانستان نیز انجام شده است.
نظرات کاربران
UserName