حفر قبر و دفن اجساد
امریكا نقشی اساسی در ایجاد این بحران در سومالی دارد تا به این بهانه و به بهانه درگیر شدن با گروه شبه نظامی و کوچک الشباب، بار دیگر به سومالی لشکرکشی کند. موقعیت استراتژیک سومالی در شاخ افریقا و تسلط بر مسیر ترانزیت جهانی انرژی، اصلیترین عامل علاقمندی امریكا برای لشکرکشی به سومالی به بهانه مقابله با گروهی کوچک به نام الشباب است، به همین دلیل امریكا به قحطی موجود در سومالی دامن میزند و مهمترین مانع رسیدن کمکهای بشردوستانه را گروه الشباب معرفی میکند. درست چند ماهی از آغاز بمباران لیبی به بهانه حمایت از غیرنظامیان این کشور نمیگذرد که امریكا خود را برای دخالت در یکی دیگر از کشورهای افریقایی به بهانه نجات کودکان سومالیایی از قحطی و گرسنگی آماده میکند، درحالیکه جامعه جهانی هیچگاه نمیتواند این ادعای آمریکا را باور کند.
نظرات کاربران
UserName