قحطی زدگان سومالی
اگر روند کنونی نابودی خاک زراعی در آفریقا به همین منوال کنونی ادامه یابد، این قاره ممکن است در سال ۲۰۰۵ تنها قادر به سیرکردن ۲۵ درصد از جمعیت خود باشد. در اواخر سال ۲۰۰۷ با افزایش بهای هر بشکه نفت به نزدیکی ۱۰۰ دلار، تعداد مزارعی که برای ساخت سوخت بیولوژیکی استفاده میشد نیز زیاد گشت. این امر سبب گران شدن غذای دام، افزایش بهای ۵۸ درصدی گندم، ۳۲ درصدی سویا، و ۱۱ درصدی ذرت گردید. بحران غذا هم اکنون در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد. بیماری اپیدمیک زنگ گندم stem rust هم اکنون در سراسر آفریقا و آسیا گسترش یافتهاست و تبعات زیادی داشتهاست. در آغاز سده بیستم استفاده از نیتروژن، کودها، آفت کشهای جدید، آبیاری بیابان و تکنولوژیهای دیگر کشاورزی برای مقابله با قحطی آغاز شد. بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۴، وقتی انقلاب سبز تاثیر عمیقی بر کشاورزی گذاشت، حجم حبوبات تولید شده در جهان افزایشی ۲۵۰ درصدی داشت، اما بیشتر این حبوبات محصولات نامقاوم بودند.
نظرات کاربران
UserName