پیرمرد قحطی زده سومالی و همسرش
قحطی میتواند بر اثر ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی پدید آید. به عقیده Amartya Sen اقتصاددان، در دهههای اخیر، قحطی همواره مشکل توزیع غذا و یا فقر بوده، چرا که غذای کافی برای تغذیه تمام جمعیت دنیا وجود داشتهاست. بسیاری از قحطیها نتیجه نامتوازنی تولید غذا در مقایسه با جمعیت زیاد کشورهایی است که جمعیت شان از حد تواناییهای سرزمینی شان فراتر رفتهاست. بطور تاریخی، قحطیهایی که بر اثر مشکلات کشاورزی مانند خشکسالی، عدم ثمردهی (crop failure) و یا همه گیری َآفات رخ میدهد میتواند کارگران موجود را کاهش دهد. کاهش محصولات یا تغییر شرایط محیطی همانند خشکسالی میتواند شرایطی را به وجود بیاورد که در آن جمعیت زیادی از مردم در جایی زندگی کنند که ظرفیت جوابگویی (carrying capacity) زمین موقتا بطور اساسی کاهش یافتهاست.
نظرات کاربران
UserName