زنی در حال احداث چادر
جمعیت سومالی بالغ بر حدود ۸۵۹۱۰۰۰ نفر میباشد. اما تخمین در این زمینه بدلیل وضعیت سیاسی و از آن مهمتر طبیعت زندگی قومی در این کشور، بسیار دشوار است. آخرین آمارگیری نفوس در سال ۱۹۷۵ انجام شد. اکثر تحلیل گران خارجی از نتایج این آمار گیری بهره میجویند ولی سومالی کشوری است که در میان دیگر کشورهای آفریقا و جهان از رشدی سریع برخوردار است. هماینک برخی تخمینها جمعیت این کشور را بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون نفر برآورد میکنند. امروزه، حدود ۶۰٪ از کل جمعیت سومالی را اقوام کوچنشین یا شبه کوچ نشین تشکیل میدهد که به نگهداری گلههای احشام، شتر، گوسفند و بز اشتغال دارند. حدود ۲۵٪ جمعیت نیز کشاورزانی هستند بصورت عمده در مناطق بارور کشاورزی بین جوبا و شبله در جنوب سومالی زندگی میکنند. مابقی جمعیت کشور (۲۰٪ - ۱۵٪) نیز شهر نشین هستند.
نظرات کاربران
UserName