دو دختر و شیرآب باز در سومالی
حدود یک سوم جمعیت سومالی با خطر مرگ ناشی از گرسنگی و قحطی روبرو هستند اما امداد رسانی به این افراد به کندی صورت می گیرد. بعضی قحطی زدگان برای رسیدن به اردوگاه های آوارگان بیش از چهارصد کیلومتر راه را طی می کنند و در راه شاهد مرگ فرزندان خود هستند. چهل هزار آواره جدید درعرض سه هفته گذشته به موگادیشو پایتخت سومالی رسیدهاند.آنها در دستههای کوچک هستند و پس از کیلومترها پیادهروی دیگر آذوقه و آبی برایشان باقی نمانده است.زنان و کودکان بخش قابل توجهی از این آورگان را تشکیل می دهند.در عرض هجده ماه گذشته، صدها هزار نفر به همین ترتیب در جستجو غذا راهی موگادیشو پایتخت سومالی شده اند .
نظرات کاربران
UserName