تصاویر زیارتگاه و کوه خضر نبی(ع)
در شش کیلومتری مرکز شهر قم کوهی وجود دارد که از فراز آن میتوان همه شهر را با یک نگاه طی کرد. این کوه منسوب به حضرت خضر(ع) با قدمت سه هزار سال است. میگویند بر قله این کوه در سه هزار سال پیش غاری بوده است که حضرت خضر (ع) در آن غار به عبادت و نیایش میپرداخت، غاری که امروز به مسجد کوچکی تبدیل شده است و سالها پیش از این در حالی که هنوز قم آنقدر بزرگ نشده بود که خود را به دامنه این کوه برساند، معبد عارفان و سالکان و اوتاد بود، خلوتکدهای برای شب زندهداری و عبادت عالمان و عاشقان طریقت حق.
نظرات کاربران
UserName