فودگاه های خطرناک
فرودگاه هایی در جهان وجود دارند که برخلاف طبیعت ایمن و بی خطری که باید برای بنای یک فرودگاه و باندهای پروازش وجود داشته باشد، در خطرناکترین و بلند ترین نقاط جهان بنا شده اند.
فرودگاه یخی، آنتراکتیکا
فرودگاهی که بر روی یخهای آنتراکتیکا در قطب جنوب بنا شده است حتی در بهترین شرایط آب و هوایی نیز یکی از هفت فرودگاه دورافتاده ای است که می تواند فرود هر نوع هواپیما را واسطه لیز بودنش آسان سازد.
نظرات کاربران
UserName