تصویر یک پل چوبی
چوب از اولین مصالحی بود که انسان برای ساختن پل از آن استفاده کرد. اگرچه در قرن بیستم بتن و فولاد با گرفتن سهم عمدهای از مصالح مورد استفاده در پلسازی جایگزین چوب شدند اما چوب همچنان کاربرد وسیعی در پلهای با دهانه کوچک و متوسط دارند. 12 درصد پلهای با دهانه بزرگتر از 6 متر در امریکا (به عبارت دیگر 71.200 پل) از چوب ساخته شدهاند. و هر ساله پلهای بیشتری هم ساخته میشوند. راهآهن امریکا از بیش از 2000 کیلومتر پل چوبی بهره میگیرد. علاوه بر اینها اخیراً پلهای چوبی توجه سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل و بسیاریکشورها نظیر کانادا، ژاپن، انگلستان و اتریش را به خود جلب کردهاند. مقاومت چوب، وزن کم آن و قابلیت جذب انرژی آن، دقیقاً خصوصیاتی است که در ساخت پل به دنبال آن هستیم. چوب دارای قابلیت تحمل اضافهبارهای کوتاه مدت بدون دیدن کوچکترین آسیب است. بر خلاف تصور عموم، قطعات بزرگ چوبی مقاومت بسیار خوبی در برابر آتش نشان میدهند تا حدی که همپا و حتی مقاومتر از سایر مصالح است. از نقطه نظر اقتصادی چه با در نظر
نظرات کاربران
UserName