تصویر یک پل متحرک
پل متحرک پلی است که تمام یا بخشی از آن را میتوان حرکت داد تا (معمولا) به قایقها و کشتیها اجازه عبور بدهد. فایده ساختن پل متحرک، به جای ساختن پلی بلندتر، صرفهجویی در هزینه ساخت است. عیب پل متحرک آن است که هنگام حرکت دادن رفت و آمد بر روی آن متوقف میشود.
نظرات کاربران
UserName