طرح تلفیقی

علاوه بر طرحهای نامبرده بالا که هريک برای خود دارای نامهای مشخص و معين می باشند و تاريخچه قابل توجهی دارند به مرور زمان طرحهای ديگری هم از ترکيب و تلفيق دو يا چند طرح بوجود آمده است.از گروههای فرعی اين گونه طرحها می توان طرحهای شاخه پيچ ترنجدار، سلسله ای ترنج دار، تلفيقی لچک ترنج، گلدانی بند اسليمي، تلفيقی قاب فابي، تلفيقی دورنما، تلفيقی ترنجی دسته گل، تلفيقی سبزی کار، تلفيقی ترنجدار، تلفيقی ترنجی کف ساده، تلفيقی لچک ترنج کف ساده، تلفيقی لچک ترنج سبزی کار کف ساده وتلفيقی بندی دسته گل را نام برد.

نظرات کاربران
UserName