قوری سنتی ژاپن
قوری ظرفی است لولهدار که برای دم کردن چای و دیگر نوشیدنیهای گیاهی به کار میرود. معمولاً قوریها یک در اصلی دارند که از بالا باز شده و از طریق این در، چای خشک یا چای کیسهای و آب جوش به قوری افزوده میشود. علاوه بر آن قوریها دارای دستهای برای در کنار و یک لوله برای ریختن چای هستند. بعضی از قوریها دارای یک سوراخ کوچک برای تنظیم فشار هوا و خروج بخار در قسمت فوقانی خود میباشند. قوریها احتمالا منشاء چینی داشته و از این کشور به سراسر جهان راه یافتهاند. در سال ۱۶۱۰، بازرگانان هلندی برای نخستین بار قوریهایی را با خود از چین به اروپا بردهاند.&n
نظرات کاربران
UserName