وسایل سنتی ژاپن
طي دورهاي در ژاپن باستان، ژاپنيها بتدريج فرهنگ اصلي خود را شکل دادند و به عنوان يک نژاد مستقل شدند. در عين حال، مناسبتر خواهد بود که اين وجود نژادي را يک وجود قومي در نظر بگيريم تا يک ملت. ضمنا برخي مدعياند که نژاد ژاپني به يک قوم واحد تعلق ندارد. چون نژادهاي گوناگوني مانند نژاد آئینو (Ainu) نژاد ریوکیو (Ryukyu) ( اصالتا از بخش جنوب غربي ژاپن ) و کرهايهايي که در ژاپن زندگي ميکنند وجود دارند. بنابراين نتيجه ميگيرند که از نظر نژادي ژاپن يک ملت همگن نيست. اما به دنبال تاسيس ملت _ دولت در ژاپن، چنين نژادهاي متنوعي را روح قومی، يعني گروههاي نژادي نام نهادند و این دولت مرتبط با جامعه ظاهرا در آغاز عصر توکوگاوا (Tokugawa) (1867-1600) شکل گرفت. این دوره به عنوان يک دوره قبل از مدرن موسوم به کین سئی(Kinsei) تعريف ميشود که بين اعصار این دوره و دوران مدرن قرار ميگيرد. در حقيقت، نوع غربي مدرنيزه شدن طي اين دوره به وجود نيامد، اما این توجه لازم است که مقداري از مدرنيزاسيون، يعني شکلگيري ملت _ دولت در آن دوران آغاز شده بود.
نظرات کاربران
UserName