آتش بازی
آتشبازی در چین پیشینه زیادی دارد و گواهی از آن در آثار مربوط به سلسله هان (پیش از میلاد مسیح) در دست است. اختراع باروت فن و هنر آتشبازی را گستردهتر کرد. در ایران آتشبازیهایی از سوی نهادهای حکومتی و شهرداریها در عیدها جشنهای رسمی و مذهبی انجام میگیرد. در چهارشنبه سوری نیز مردم خود به آتشبازی میپردازند.
نظرات کاربران
UserName