آتش بازی
آتشبازی کاری تفریحی و نمایشی است که در برخی از کشورها در جشنها و شادمانیها انجام میگیرد. در ساختن ابزار آتشبازی، مواد منفجره ضعیف بکار میرود. در برخی از کشورها مسابقات آتشبازی برگزار میشود و سازندگان و طراحان فشفشه میکوشند که با ایجاد شکلهای ابتکاری و ترکیب رنگها و جلوههای ویژه انفجارهای تماشایی و نوینی بیافرینند.
نظرات کاربران
UserName