یک ورزشکار بوکس
بوکس یا مشتزنی یکی از رشتههای ورزش رزمی است که در آن دو نفر با ضربات مشت با یکدیگر مبارزه میکنند. مسابقه ورزش بوکس بطور رسمی در ششصد و هفتاد و هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین که اولین نبرد این ورزش است شروع شده و ابراستوس اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد. اینکه قدیمیترین نبرد بوکس به چه نوع صورت گرفت و چگونه با یکدیگر میجنگیدند معلوم نیست.
نظرات کاربران
UserName