نقاشی دیجیتالی تبریک جشن هالووین
از شواهدی مانند (قاشق زنی، پایان سال بودن آن و سفره انداختن هنگام نوروز برای ارواح نیاکان) می توان ردپاهایی از ارتباط این جشن و هالوین نشان داد. روشن است که از خود هالوین نیز شواهد زیادی باقی نمانده است. اما اجرای آن در اکتبر که برابر با مهرگان ایرانی است و بزرگداشت ارواح و بخشیدن غله در نزد کلت ها به سمهین، خدای مردگان، برپایی آتش، برای دور کردن ارواح خبیث، همه نشان از پیوندی کهن در بین اقوام هند و اروپایی دارد که به مرور زمان کم رنگ شده است. در مورد جشن ها صرف اطلاعات تاریخی و یا اجرای زمانی موجود آن ها نمی توان کارکرد و یا خاستگاه آن ها را روشن کرد. برای شناخت بیشتر باید تاکید روی یافته های انسان شناسانه و پژوهش های تطبیقی در فرهنگ های خویشاوند داشت.
نظرات کاربران
UserName