شادی پس از گل
این باشگاه در سال ۱۸۷۸ توسط موسسه لانکاشایر و یورک شایر متعلق به کارکنان راهآهن تأسیس شد. در سال ۱۸۸۵ تیم فوتبال حرفهای را بنیان نهاد و در سال ۱۹۰۲ به همین نام شناخته شد. این باشگاه از آن مردان عادی جامعه بود؛ افرادی که در شرکت راهآهن یا کارخانههای ذغال سنگ کار میکردند و برای تفریح به این باشگاه میآمدند و عضو آن بودند .
نظرات کاربران
UserName