ماهیان زیبا در دریا
ماهیها از طریق آبشش تنفس میکنند. آبشش ۲ نوع است، ۱- داخلی ۲- خارجی، آبششهای داخلی آبششهایی هستند که پوششی دارند ولی آبششهای خارجی پوششی ندارند.ماهیها وقتی رشد میکنند، پولکهایی در میآورند که با دیگر پولکها تفاوت دارد وبه راحتی تشخیص داده میشوند. دو خط جانبی روی پهلوهای ماهی است که از سلولهای حساسی ساخته شدهاست، که به وسیلهٔ آن ماهی از تغییرات محیط خود با خبر میشود. بادکنکی در شکم ماهی وجود دارد که ماهی میتواند هوا وارد یا خارج از آن کند و بدین وسیله وزن خود را تغییر دهد و سبک و سنگین شود.
نظرات کاربران
UserName