عروس دریایی
عروس دریایی گونهای از بیمهرگان است که در شاخه کنیداریا طبقه بندی می شود. این موجودات قادر به شنا کردن می باشند . گونههای متفاوتی از این جاندار وجود دارد از جمله Scyphozoa ( بیش از ۲۰۰ گونه ) ، Staurozoa (در حدود ۵۰ گونه) ، Cubozoa (در حدود ۲۰ گونه) و Hydrozoa (در حدود ۱۰۰۰-۱۵۰۰ گونه ) . عروس دریایی در همه اقیانوسها یافت میشود . گونهای از آنها در آب شیرین زندگی می کن که اندازهای کمتر از نیم اینچ و رنگی سفید و روشن دارد . این گونه نیش ندارد .در بسیاری از مناطق عروس دریاییها را در آکواریم نگهداری می کنند .
نظرات کاربران
UserName