خرچنگ در دریا
خرچنگها از خانواده سخت پوستان هستند.شکمشان کاملا در زیر بدنشان پنهان است. روی بدن از پوستهای سخت پوشیده شدهاست. همچنین آنها دارای یک جفت چنگال هستند.خرچنگها در تمام اقیانوسهای جهان یافت میشوند اما برخی نیز در آبهای شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق گرمسیری نیز زیست میکنند.اندازه خرچنگها بسیار متنوع است از خرچنگ نخودی که تنها چند میلیمتر اندازه دارد تا خرچنگ عنکبوتی ژاپنی که طول پاهایش بیشتر از ۴ متر است.
نظرات کاربران
UserName