حلزون در کف دریا
حَلَزون یا لیسَک نوعی نرمتن است که در رده شکمپایان میباشد. علت اینکه حلزون را در رده شکمپایان قرار دادهاند این است که در حقیقت تمام قسمت زیرین بدنش، پای آن به شمار میرود.
نظرات کاربران
UserName