لاک پشت
لاکپشتها خزندگانی هستند از راستهٔ سنگپشتسانان (Testudines).بیشتر بدن لاکپشتها بهوسیله یک استخوان یا صدف غضروفی حفاظت شدهاست. این استخوان یا صدف از دندههای آنها مشتق شده.از ۳۰۰ گونهٔ موجود برخی از آنها شدیداً در معرض انقراض قرار دارند.
نظرات کاربران
UserName