جمع ماهیان سیاه رنگ
اکثر آنها دارای دو جنس نر و ماده هستند. برخی خود باور و برخی هرمافرودیت هستند. برخی ماهیان لقاح داخلی دارند که تعدادشان محدود است.جفتگیری یا پیدا کردن جفت از طریق مختلف مانند تغییرات رنگ بدن ، تولید صدا و تولید مواد محرک فرمون. پس از رها شدن تخمها ، تخمها یا شناورند یا به درون آب فرو میروند. ماهی زندهزا مانند گاپی (Gupy) حدود 50 عدد نوزاد تولید میکند. رها سازی تخمک از تخمدان یا از طریق پاره شدن دیواره و رها شدن تخمک درون شکم مانند قزل آلا و یا تخمک از مجرای تخمکبر به بیرون رانده میشود. برخی از ماهیان درون دهان و یا بعضی درون روده و یا درون کیسههای شکمی تکوین تخم را انجام میدهند.
نظرات کاربران
UserName