پراکندگی ماهیان
پولکهای متنوعی در ماهیان وجود دارد. پولک گانوئیدی که حاوی گانوئین است در ماهیان خاویاری دیده میشود. پولک مدور در اغلب ماهیهای استخوانی مانند کپور و ماهی سفید یافت میشود. پولک شانهای در اغلب سوف ماهیان دیده میشود. پولکهای مدور یا شانهای ممکن است در برخی ماهیها باهم دیده شود. هر دو نوع پولک جز پولکهای درخشان است و منشا پولک پوست ماهی است.
نظرات کاربران
UserName