ماهی تگزاس
فرم و رنگ بدن: بدن فشرده و سر پهن است.باله ها: باله های سینه ای در جلو به دو طرف سر لحیم شده است. باله های سینه ای از پشت دهان ظاهر شده و زاویه حاده ای را بین لبه قدامی و سر تشکیل داده اند ،گوشه های خلفی آنها به باله های شکمی نمی رسد و شروع باله پشتی اول در مقابل و یا اندکی در جلو و موازات قاعده باله شکمی است و دارای۲ باله پشتی که دومین باله آنها خیلی عقب تر از باله های شکمی است و یکسری خار در طول خط میانی پشت دارند. دم کوتاه،مسطح و باله دمی به طور واضح دو شاخه با انتهای نوک تیز است.
نظرات کاربران
UserName