ماهی قرمزرنگ
این ماهی در آبهای ساکن و تقریباً ساکن با سرعت ناچیز که پوشیده از گیاهان آبزی و دارای بستر نرمی میباشند زندگی کرده و غالباً همراه ماهیان برکهای دیده میشوند. نکته بسیار جالب درباره زیستشناسی این ماهی این است که این ماهی میتواند از تخمهای لقاح نیافته نیز به وجو آید. در واقع بعد ار تخم ریزی، اسپرم (این اسپرم میتواندمتعلق به ماهیان نر همین زیرگونه یا اسپرم سایر کپور ماهیان باشد)وارد تخم میشود ولی با آن ترکیب نشده، از بین میرود و تنها باعث تحریک تخم شده و شروع به تقسیم میکند. از تخمهایی که عمل لقاح در آنها انجام نگرفتهاست فقط ماهیان ماده به وجود میآیند. چنین تولید مثلی را Gynogenese میگویند. بنابر این ماهیان ماده نیز قادر به حفظ و بقای نسل خود میباشند.
نظرات کاربران
UserName