دلقک ماهی در دریا
نام عمومی این ماهی دلقک ماهی یا clown fish یا شقایق ماهی است علت نام گذاری این ماهی به دلیل رنگ آمیزی بدنش و علت نام گذاری شقایق ماهی به خاطر همزیستی این ماهی با شقایق دریایی است.جالب است که این ماهی نسبت به تنتاکولهای سمی شقایق دریایی مقاوم است برخی از دانشمندان اعتقاد دارند که موکوس ویژه ای که روی بدن این ماهی است موجب مقاوم شدن اوشده.
نظرات کاربران
UserName