سفره ماهی دردریا
سفره ماهی نوعی ماهی تخت و نزدیک از خانواده رامَکماهیان (Myliobatidae) و وابسته به کوسهها است. سفره ماهیان نتیجهٔ چرخه تکاملی کوسهها هستند. سفره ماهیها معمولاً در گروههای بزرگ و به صورت دسته جمعی زندگی میکنند. استخوان بندی سفره ماهیها از غضروف که مادهای سخت ولی نرم تر از استخوان است تشکیل شدهاست.
نظرات کاربران
UserName