جشنواره اسبهای وحشی
این تصاویر مربوطند به جشنواره اسبهای وحشی که توسط اسپانیایی ها و در هفته اول جولای برگزار شد. در این جشنواره صدها اسب وحشی که تزیین شده اند به نمایش درآمدند.
نظرات کاربران
UserName