سفر در طبیعت
مسافرت یا سفر کردن به جابهجایی انسان از محلی به محلی دیگر به هرمنظوری یا هرمدتی گفته میشود. این جابهجایی میتواند با وسیله یا بدون هیچ وسیله حمل و نقلی صورت گیرد.
نظرات کاربران
UserName