مردی در حال کشیدن سیگار
سیگار (به فارسی افغانستان: سگرت) برگ بریده یا خردکردهٔ توتون که معمولاً در کاغذ نازک پیچیده شدهاست که برای کشیدن دود آن بکار میرود. سیگار به این معنی را فرنگیها سیگارت میگویند. و در اصطلاح آنها به آنچه ما سیگار برگ میگوئیم، سیگار اطلاق میشود. طرز استفاده آن این طور است که یک طرف آن را آتش میزنند، و از طرف دیگر (که معمولاً فیلتر دارد) هوا را به درون ریهها میکشند (پُک زدن). نیکوتین موجود در دود تنباکو سبب مسمومیت خفیف و بروز حالت سرخوشی کوتاهمدت میشود. سیگار را با پیچیدن تنباکو در کاغذ سیگار که کاغذ نازکی است درست میکنند، و یا، در بیشتر موارد، سیگارهای آماده دارای نام تجاری ساخت کارخانههای تولید سیگارت را خریداری میکنند.
نظرات کاربران
UserName